Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

“Vienas žmogus turėjo du sūnus…“ Lk 15, 11

1 Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. 2 O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. 3 Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: 4 „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! 5 Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių 6 ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!’ 7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti“.

8 „Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? 9 Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. 10 Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“.

11 Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo du sūnus. 12 Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. 13 Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį.

14 Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. 15 Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. 16 Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. 17 Tada susimąstė ir tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado! 18 Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. 19 Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!’ 20 Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.

Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. 21 O sūnus prabilo: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi…’ 22 Bet tėvas įsakė tarnams: ‘Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas![i4] 23 Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime, linksminkimės! 24 Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado’. Ir jie pradėjo linksmintis.

25 Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. 26 Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. 27 Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko’. 28 Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. 29 O jis atkirto tėvui: ‘Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. 30 Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį’. 31 Tėvas atsakė: ‘Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. 32 Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!’“
___________________________________________________________________________________________
Siūlau trumpą ištrauką iš Marko Ivano Rupniko, teologo ir dailininko, knygos “Ir puolė jam ant kaklo“ (1999, Vilnius. Vertė R. Meškėnas).

Yra dvi pagrindinės nusidėjėlių rūšys: tai įprastai tokiais laikomi asmenys, kurie vagia, daro bloga, kurie pasitiki vien turtu, asmenys, kurie pasidavę kūno aistrų valdžiai, pykstantys, geriantys, besimušantys, žudantys… Tai tie, kuriuos sutinkame Evangelijos pagal Luką 15 skyriaus pradžioje, susirinkusius apie Kristų, kurie buriasi aplink norėdami Jį išgirsti, galbūt paliesti – jei ne Jį patį, tai gal bent Jo apsiausto kraštą. Šitie pažįsta blogio naktį, vienatvę ir pažeminimą, kuriuos žmogaus viduje sukelia nuodėmė. Šios rūšies nusidėjėliai yra taip savo nuodėmių nualinti, kad tampa nepakeliami ir patys sau. Jei nuodėmė ir gali būti patraukli, buvimas joje yra dusinantis. Nusidedama norint kažką gauti, įrodyti, pajausti. Tačiau ištikta dar vienos nuodėmės, širdis dar labiau susitraukia.. Suprantama tad, kodėl būtent šie žmonės yra susirinkę apie Kristų. Patyręs nuodėmės naktį, laukia aušros kaip kad dykumoje pasiklydęs laukia pasigirstant vandens čiurlenimo. Evangelijoje Kristus yra vadinamas ,,nusidėjėlių draugu“ (Mt 11, 19; Lk 7, 34-35). jis įsiverždavo į jų vienatvę, perplėšdavo jų ilgas naktis, valgydavo su jais ir sakydavo esąs atėjęs būtent dėl jų, dėl sergančių, o ne dėl sveikųjų.

Yra ir kita nusidėjėlių rūšis. Tai įsitikinusieji, jog jie tokie nėra. Jei tariasi esą teisūs ir nejaučia širdyje gyvybinio poreikio atsiversti. Tai puikiai besijaučiantys žmonės, suvaldę ir patį Dievą bei sumažinę Jį iki tam triko įstatymo, ritualo, įpročio. Laikydamiesi taisyklės, gyvendami pagal iš anksto nustatytas klišes, jie įsivaizduoja esą išteisinti ir jaučiasi galį iš savo tariamo tobulumo bokšto visus teisti. Tai žmonės, kurie tariasi esą geri, kurie mano esą bendrystėje su visais, taip pat ir su Dievu, tačiau iš tikrųjų yra absoliučiai vieniši, užsidarę savo protavimo schemose ir savo narcisistinėje psichikoje. Šitie žmonės tariasi savo sugebėjimais valdą Dievą. iš tikrųjų, iš savo egoizmo jie pasidarė stabą su religine etikete. Nėra blogesnio užsidarymo nei tas, kurį sukelia klaidingas religingumas, kai yra einama paskui savo valią įsitikinus, kad sekama dieviškąja, kai laikomasi savo pačių susikurto įstatymo, tikint, kad jis yra duotas Dievo… Tai tos rūšies žmonės, kuriuos randame skyriaus pradžioje, kurie iš tolo murma, kaltindami Kristų, kad Jis priimąs nusidėjėlius ir valgąs su jais. Tai jiems Kristus skiria tris gailestingumo palyginimus. Tai kaip tik tie, kuriuos ganytojas palieka dykumoje, kad pats galėtų eiti ieškoti pasiklydusios avies.

16 kovo, 2010 Posted by | Biblija, mintys | Parašykite komentarą