Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

Prisiartino dangaus karalystė, Mt 4, 12-17

,,Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys.

Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: “Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė.“

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!“ Mt 4, 12-17

Skaitant Evangeliją pagal Matą, į akis krinta tai, kad joje apstu nuorodų į pranašų knygas, ir tai nieko keista, nes jos autorius, pasak tyrinėtojų, rašė krikščionims, kurie buvo kilę iš judėjų, taigi gerai žinojo Šventuosius raštus, be to, jiems buvo svarbu žinoti, kad būtent Jėzuje iš Nazareto išsipildė Dievo pažadai, duoti dar jų protėviams. Izaijo žodžiai apie skaisčią šviesą tamsybėje tūnančiai tautai, taip pat buvo priskirti mesijinėms pranašystėms, todėl, anot Mato, Jėzaus persikėlimas išį Nazareto, kuriame jis buvo užaugęs, į Kafarnaumą, kur ,,susieina Zabulono ir Neftalio“ sritys, buvo ne šiaip sau gyvenamosios vietos pakeitimas, bet vienos iš pranašysčių išsipildymas.

Tai įvyko tada, kai Jonas Krikštytojas, ,,tyruose šaukiančiojo balsas“ (Mt 3, 3), Jėzaus pirmtakas, ruošęs žmones Mesijo atėjimui, buvo suimtas, mat Erodui nepatiko tai, kad Jonas į akis sako tiesą ir nekeliaklupsčiauja prieš jį – valdovai, ir ne tik jie, mieliau klausosi jiems pataikaujančių balsų. Taigi tuo metu Jėzus ėmė skelbti: “Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!“

Ar ne paradoksas? Jonas suimtas, prisiartino dangaus karalystė… Kafarnaumas toli gražu nebuvo nei politinis, nei religinis centras, o Galilėjos sritis buvo valdoma būtent to paties Erodo, kuris ir įsakė suimti Joną. Ar nereikėjo palaukti tinkamesnio meto? Gal situacija būtų pagerėjusi…

O ar teko girdėti posakį apie orą ir rūbus: ,,Nėra netinkamo oro, yra tik netinkami rūbai“? Taip ir šiuo atveju: nėra netinkamo meto dangaus karalystei skelbti. Kiekvienas metas yra palankus. Dar daugiau, kiekviena akimirka yra brangi, nes gali būti per vėlu. Atidėlioti negalima, nes dangaus karalystė jau prisiartino.

Ir dar. Jėzus ne tik skelbė, kad dangaus karalystė jau prisiartino, bet ir ragino atsiversti. Tiesa, dangaus karalystė yra Dievo malonė, neužtarnauta, nepelnyta dovana, tačiau Dievas tavęs prieš tavo valią į ją neįtrauks. Privalai apsispręsti, su kuo tu, kieno pusėje esi. Atsiversti, kalbant šių dienų kalba, tai perkainuoti vertybes, įvertinti, kas iš tiesų yra svarbu, o kas ne, kas tikra, o kas pigu, tik auksu žiba. Žinia, tai nelengva, nes reikalauja perversmo ir žmogaus širdyje, ir gyvenime. Tačiau taip jau yra: kas iš tiesų vertinga, lengva ranka neįgyjama, tam reikia pastangų.

A.M.

27 sausio, 2014 Posted by | Biblija, mintys | Komentarai įrašui Prisiartino dangaus karalystė, Mt 4, 12-17 yra išjungti

Ekumeninės pamaldos Kėdainiuose

Skirtingų konfesijų dvasininkai susirinko vienybės maldai

IMG_2366  IMG_2378

Pirmoje nuotraukoje: evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas

Antroje nuotraukoje: pamaldose dalyvavę įvairių krikščioniškų dvasininkai (iš kairės: V. Rutkūnas, N. Murašovas, R. Stnakevičius, G. Pūtas, A. Malinauskas, E. Rimavičius, A. Stanevičius.

(foto A. Malinauskienės)

2014 m. sausio mėn. 18 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vykusiose ekumeninėse pamaldose dalyvavo krikščioniškų konfesijų – katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų ir stačiatikių, dvasininkai bei tikintieji.

Bendrų pamaldų metu krikščionys melžiasi už taiką, vienybę, sėkmę ir kt. Mūsų bažnyčioje didesnis ekumeninis susitikimas vyko prieš porą metų, tačiau už krikščionių vienybę meldžiamės kasmet, net jeigu ir nevyksta bendros pamaldos. Mus visus sieja tai, kad esame krikščionys“, – sakė Romos katalikų bažnyčios Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas Gintaras Pūras.

Į ekumenines pamaldas Šv. Juozapo bažnyčioje susirinkę tradicinių krikščioniškų konfesijų dvasininkai prisipažino, kad bendroms pamaldoms šią bažnyčią pasirinko todėl, kad joje šilčiau, nes kiti sakraliniai pastatai žiemą nešildomi arba yra avarinės būklės.

Kėdainių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas pabrėžė, kad skirtingų konfesijų atstovams yra reikalinga bendra malda ir tarpusavio bendravimas.Manau, kad labiau reikėtų ieškoti to, kas mus vienija, kas yra bendra, nes bendrų dalykų daug daugiau, negu skirtumų. Visų konfesijų tikslas yra vienas – žmones vesti prie Dievo, padėti suartėti su juo“, – sakė kun. A. Malinauskas.  

Kėdainių stačiatikių Viešpaties Atsimainymo cerkvės šventikas Nikolajus Murašovas įsitikinęs, kad bendravimas visada reikalingas.Stačiatikiai su kitų konfesijų atstovais ne taip dažnai bendrauja, todėl reikia vieniems apie kitus papasakoti, pamatyti kitas bažnyčias. Manau, kad ir tikintiesiems yra labai svarbu, jog dvasininkai bendrauja tarpusavyje“, – pabrėžė stačiatikių dvasininkas.

Anot Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kunigo Raimondo Stankevičiaus, bendra malda – gražus vienybės ženklas.Šie mūsų susitikimai yra labai svarbūs ir būtini, nes kiekvienas tikintis žmogus vadovaujasi Dievo žodžiu, kuris aiškiai pasako: „Būkite viena Kristuje“. Nors ne visą laiką pavyksta, bet stengiamės. Manau, kad skirtumai mums netruko, nes pagrindinėse religinėse tiesose jų nėra, o tradicijos papildo viena kitą“, – kalbėjo kun. R. Stankevičius.

Aušra Malinauskienė, “Rinkos aikštė“, Kėdainiai

27 sausio, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentarai įrašui Ekumeninės pamaldos Kėdainiuose yra išjungti